Pracownia problemowa

Prezentacja pt. ARCHITEKTURY ZDARZENIOWE SPOSOBEM NA TWORZENIE SKALOWALNYCH SYSTEMÓW KLASY ENTERPRISE

Projekt zrealizowany na przedmiocie Pracownia problemowa

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności pozyskiwania informacji o bieżących problemach IT, doskonalenie kompetencji w zakresie uczestniczenia w indywidualnych i zespołowych projektach dotyczących współczesnych zagadnień IT oraz nabycie umiejętności przygotowania i opracowania raportu i zwięzłej prezentacji z wyników swoich dociekań. Po zakończeniu przedmiotu student ma wiedze poszerzoną w zakresie zarządzania jakością oraz form rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł także w języku angielskim, właściwie je interpretować i wyciągać wnioski w zakresie dziedziny informatyka oraz biegle porozumiewać się w środowisku zawodowym. Potrafi pracować w zespole informatyków, określać priorytety realizowanych zadań, kierować tym zespołem i odpowiadać za efekty jego pracy. Ponadto potrafi przekazać informacje o osiągnieciach informatyki i wielu aspektach zawodu informatyka w sposób powszechnie zrozumiały.