Pararell Matrix Compute

Obliczanie macierzy w C++ przy wsparciu OpenMP “Celem tej biblioteki jest dostarczenie programiście narzędzia do obliczeń na macierzach. Narzędzie to działa w języku C++ i korzysta z zalet obliczeń równoległych.

Projekt zrealizowany na przedmiocie Programowanie Równoległe i Rozproszone

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z paradygmatami obliczeń równoległych i środowiskami, w których się je implementuje, zapoznanie z architekturami współczesnych systemów komputerowych, nauczenie programowania w środowiskach równoległych i rozproszonych. Ponadto nauczenie generowania sprawozdania z realizacji projektu i prezentacji osiągniętych wyników oraz nauczenie pracy w grupie przy realizacji zaawansowanego projektu informatycznego. Dzięki temu przedmiotowi student zna modele programowania równoległego i środowiska, w których się je implementuje, zna architektury współczesnych systemów komputerowych, potrafi opracować i zaimplementować algorytmy w wybranych środowiskach przetwarzania równoległego i rozproszonego, potrafi rozwiązać złożone zadanie inżynierskie wykorzystując właściwe metody, techniki i narzędzia programowania równoległego lub rozproszonego.